UDK 631.147(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 91-112
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.6

Izvorni naučni rad
Primljeno: 20 Apr 2024
Prihvaćeno: 22 May 2024

Uredba Evropske unije o organskoj proizvodnji

Dabović Dušan (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede), dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

U radu se razmatra sadržaj Uredbe Evropske unije 2018/848 o organskoj proizvodnji. Kroz primenu pravne metodologije, autor nastoji da objasni procese i mere koje su propisane ovim regulatornim aktom. Pritom, kroz analizu teksta Uredbe i obradu aktuelnih statističkih podataka, autor posebnu pažnju obraća tumačenju pravila o organskoj proizvodnji. Organska proizvodnja ima važnu društvenu ulogu, jer obezbeđuje potražnju na tržištu specifičnih proizvoda namenjenih ljudskoj ishrani sa istovremeno visokim nivoom biodiverziteta, očuvanja prirodnih resursa i primene visokih standarda dobrobiti životinja. Uredba, pored opštih pravila o organskoj proizvodnji, sadrži i pravila koja se odnose na period konverzije, zabranu GMO, pravila o proizvodnji biljaka, stoke itd. Kroz interpretaciju navedenih pravila i pravila vezanih za označavanje, sertifikaciju i službenu kontrolu, autor nastoji da upozna širu stručnu javnost o neophodnosti usaglašavanja domaćeg zakonodavstva sa zakonodavstvom Evropske unije (EU) u oblasti organske proizvodnje. Konačno, zaključuje da bi transponovanjem rešenja sadržanih u predmetnoj Uredbi, Republika Srbija bila u mogućnosti da se približi jedinstvenim evropskim standardima u oblasti organske proizvodnje i ruralnog razvoja.

Ključne reči: Organska proizvodnja, organska hrana, hrana bez GMO, hrana bez pesticida