OBAVEZE UREDNIKA, UREĐIVAČKOG I IZDAVAČKOG ODBORA

Uredništvo časopisa predstavljaju glavni i odgovorni urednik i njegov zamenik. Stručnu i profesionalnu pomoć uredništvu u donošenju odluka o objavljivanju radova u časopisu pruža Uređivački odbor.

Administrativno-tehničku pomoć uredništvu pruža sekretar časopisa koji vodi registar prispelih radova, kao i druge evidencije i arhive vezane za recenziranje i objavljivanje radova.

Glavni i odgovorni urednik donosi konačnu odluku o tome koji će se radovi objaviti i u kojoj kategorizaciji. Prilikom donošenja odluke glavni i odgovorni urednik može sazvati sastanak Uređivačkog odbora ili se može neposredno konsultovati sa pojedinim članovima Uređivačkog odbora koji su stručniji u određenoj oblasti istraživanja, rukovodeći se pritom principima naučnoistraživačke efikasnosti, kao i pravilima uređivačke politike.

Prilikom donošenja odluke koji će se radovi objaviti u časopisu, članovi Uređivačkog odbora zajedno sa glavnim i odgovornim urednikom i njegovim zamenikom moraju voditi računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i plagiranje.

Glavni i odgovorni urednik zadržava diskreciono pravo da primljene radove proceni i odbije bez recenziranja, ukoliko utvrdi da ne odgovaraju sadržinskim i formalnim standardima pisanja naučnoistraživačkog rada i tematskim zahtevima uređivačke politike.

Radovi koji ne zadovoljavaju tehničke standarde propisane Uputstvom za autore, čak i u slučaju da je sadržaj korektan, biće vraćeni autorima na usklađivanje. Glavni i odgovorni urednik zadržava pravo da odbije radove sa više od tri koautora ako nađe da nije moguće utvrditi pojedinačni doprinos.

Glavni i odgovorni urednik ili zamenik glavnog i odgovornog urednika blavovremeno obaveštavaju autore o tome da li je njihov tekst prihvaćen za objavljivanje. Glavni i odgovorni urednik, njegov zamenik, sekretar i članovi Uređivačkog odbora ne smeju biti u bilo kakvom sukobu interesa u vezi sa prilozima koje razmatraju. Svi dostavljeni radovi i recenzije se čuvaju i ne smeju se koristi za sticanje lične koristi.

Glavni i odrovorni urednik i njegov zamenik, sekretar i članovi Uređivačkog odbora dužni su da preduzmu sve razumne mere kako bi identitet recenzenata ostao nepoznat autorima pre, tokom i nakon postupka recenzije.
Spisak recenzenata će se povremeno objavljivati javno na elektronskoj prezentaciji časopisa.

Izdavački savet je savetodavno telo sačinjeno od renomiranih stručnjaka iz naučne oblasti kojom se časopis bavi. Svojim velikim znanjem i iskustvom, članovi Izdavačkog saveta treba da daju aktivan doprinos povećanju ugleda časopisa u zemlji i svetu.

Zadaci članova Saveta obuhvataju različitve vidove stručne pomoći i podrške razvoju časopisa, te podizanja njegove naučne referentnosti. Izdavački savet zajedno sa glavnim i odgovornim urednikom može koordinirati aktivnosti na promociji časopisa u zemlji i svetu. Takođe, Izdavački savet može podsticati teorijska i empirijska istraživanja prava Evropske unije, kao i legislativnih i političkih aspekata evropskih integracija. Pored toga, Izdavački savet može podsticati uključivanje renomiranih naučnika i istraživača u Uređivački odbor, kao i u autorske i recenzentske aktivnosti časopisa.