Rešavanje spornih neetičkih situacija

Svako ko ima saznanja o kršenju etičkih standarda i drugim nepravilnostima u vezi objavljenih naučnih radova, može o tome obavestiti glavnog i odgovornog urednika i njegovog zamenika. O tome je dužan dostaviti i odgovarajuće dokaze.

Nastupanjem spornih i neetičkih situacija, glavni i odgovorni urednik će u dogovoru sa članovima Uređivačkog odbora odlučiti o pokretanju postupka koji ima za cilj proveru iznesenih navoda i dokaza. Tokom tog postupka svi izneseni dokazi smatraće se poverljivim materijalom i biće predočeni samo onim licima koja su direktno uključena u postupak. Licima za koja se sumnja da su prekršila etičke standarde biće data mogućnost da odgovore na iznete optužbe.

Odluke u vezi sa utvrđenim kršenjem etičkih standarda donosi Uređivački odbor u saradnji sa glavnim i odgovornim urednikom i njegovim zamenikom.  Odluke mogu sadržati sledeće mere:

  • Objavljivanje saopštenja ili uvodnika u kom se opisuje slučaj kršenja etičkih standarda;
  • Slanje službenog obaveštenja rukovodiocima ili poslodavcima autora/recenzenta;
  • Bezuslovno odbijanje rukopisa ili povlačenje već objavljenog rada u skladu sa procedurom opisanom pod Povlačenje već objavljenih radova;
  • Autoru se trajno zabranjuje da objavljuje u časopisu;
  • Upoznavanje relevantnih stručnih organizacija ili nadležnih organa sa slučajem kako bi mogli da preduzmu odgovarajuće mere.

Prilikom rešavanja spornih situacija Uređivački odbor se rukovodi smernicama i preporukama Odbora za etiku u izdavaštvu (Committee on Publication Ethics – COPE).