Obaveze autora

Autori garantuju da radovi koje dostavljaju radi objavljivanja predstavljaju rezultate njihovih sopstvenih ili zajedničkih teorijskih ili empirijskih istraživanja.

Autori su dužni da se u svojim radovima pridržavaju etičkih standarda koji se odnose na naučnoistraživački rad u skladu sa međunarodnim standardima.

Autori su u obavezi da u svojim radovima poštuju autorska prava i intelektualnu svojinu drugih lica.

Autori priloga dužni su da se pridržavaju naučne metodologije  prilikom pisanja radova, kao i da poštuju Uputstva za autore.

Autori su dužni da prilikom dostavljanja radova prilože autorsku izjavu u formi čiji se obrazac može preuzeti na Internet stranici časopisa: https://evropskozakonodavstvo.rs/slanje-rukopisa/

Radovi koji su već objavljeni pod istim ili sličnim nazivom u drugoj publikaciji neće biti objavljivani u Evropskom zakonodavstvu. Izuzetak je moguć samo u situaciji, ako  glavni i odgovorni urednik časopisa oceni da je kvalitet rada takav da bi njegovo objavljivanje u celini ili izvodu i uz poštovanje svih autorskih prava moglo doprineti unapređenju naučnoistraživačke delatnosti. U pomenutom slučaju, u fus noti na naslovnoj strani rada navodi se izvor iz kojeg je prilog preuzet uz napomenu da se samo jedan od objavljenih radova može prijaviti za vrednovanje u smislu Pravilnika resornog ministarstva koji reguliše postupak, način vrednovanja i kvantitativno iskazivanje naučnoistraživačkih rezultata. 

Autori garantuju da rukopis ne sadrži neosnovane ili nezakonite tvrdnje i ne krši prava drugih. Izdavač neće snositi nikakvu odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

Sadržaj rada

Rad treba da sadrži dovoljno detalja i referenci kako bi se recenzentima, a potom i čitaocima omogućilo da provere tvrdnje koje su u njemu iznesene. Namerno iznošenje netačnih tvrdnji predstavlja kršenje etičkih standarda. Prikazi skupova i knjiga moraju da budu precizni i objektivni.

Autori snose svu odgovornost za sadržaj predatih rukopisa i dužni su da, ako je to potrebno, pre njihovog objavljivanja pribave saglasnost svih lica ili institucija koje su neposredno učestvovale u istraživanju koje je u rukopisu predstavljeno.

Autori koji žele da u rad uključe ilustracije, tabele ili druge materijale koji su već negde objavljeni obavezni su da za to pribave saglasnost nosilaca autorskih prava. Materijali za koje takvi dokazi nisu dostavljeni pretpostavljaju da se radi originalnim delom autora.

Autorstvo

Autori su dužni da kao autore navedu samo ona lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa, odnosno dužni su da sva lica koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa navedu kao autore. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i pripreme rukopisa učestvovala i druga lica koja nisu autori, njihov doprinos treba pomenuti u napomeni ili zahvalnici.

Navođenje izvora

Autori su dužni da ispravno citiraju izvore koji su bitno uticali na sadržaj istraživanja i rukopisa. Informacije koje su dobili u privatnom razgovoru ili korespondenciji sa trećim licima, prilikom recenziranja prijava projekata ili rukopisa i slično, ne smeju se koristiti bez njihove izričite pisane saglasnosti.

Sukob interesa

Autori su dužni da u radu ukažu na finansijske ili bilo koje druge sukobe interesa koji bi mogli da utiču na iznesene rezultate i interpretacije.

Greške u objavljenim radovima

U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu tokom ili nakon njegovog objavljivanja, dužni su da momentalno o tome obaveste urednika ili izdavača i da sa njima sarađuju kako bi se rad povukao ili ispravio.

Predavanjem rukopisa Redakciji Evropskog zakonodavstva autori se obavezuju na poštovanje svih napred navedenih obaveza.