Politika otvorenog pristupa

Časopis Evropsko zakonodavstvo je naučni časopis koji se objavljuje u otvorenom pristupu tj. dostupan je u skladu s principima otvorenog pristupa (Open Access Journal).

Časopis ne naplaćuje autorima naknadu za objavljivanje radova.

Radovi se objavljuju po pravilu u papirnom i u digitalnom obliku. Objavljeni radovi mogu se preuzeti besplatno sa sajta časopisa i mogu se distribuirati za istraživačke, naučne, obrazovne i druge svrhe u skladu sa Deklaracijom o otvorenom pristupu usvojenom 2001. godine u Budimpešti i Deklaracijom o otvorenom pristupu naučnom zvanju usvojenom 2003. godine u Berlinu. U tom smislu, polazi se od principa slobodne razmene znanja i slobodne dostupnosti rezultata istraživanja. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju, pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima za potrebe indeksiranja ili za bilo koju drugu zakonitu svrhu, bez obaveze da za to traže saglasnost autora ili izdavača, odnosno bez finansijskih, pravnih ili tehničkih prepreka osim onih koje su neodvojive od samog pristupa internetu. Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj časopisa. Sadržaj časopisa objavljuje se bez odlaganja (bez tzv. perioda embarga), a radovi sadržani u časopisu mogu biti korišćeni bez traženja posebne dozvole pod uslovom da se ispravno navode. U tom pogledu, reprodukcije i distribucije su moguće uz puno poštovanje integriteta autora i njihovih autorskih prava da budu pravilno prepoznati i citirani.