UDK 004.8:34(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 195-216
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.11

Izvorni naučni rad
Primljeno: 07 Feb 2024
Prihvaćeno: 11 Mar 2024

Predlog regulatornog okvira Evropske unije o veštačkoj inteligenciji

Dabić Dragana (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), ddabic@diplomacy.bg.ac.rs

Kako aplikacije generativne veštačke inteligencije ulaze u opštu upotrebu, a sofisticirani sistemi i modeli postaju komercijalna roba, sve je veći fokus na pitanjima regulisanja (zlo)upotrebe ove napredne tehnologije. Iako postoji veliki broj inicijativa, kako na nivou nacionalnih jurisdikcija tako i na globalnom nivou (predlozi o međunarodnim sporazumima ili osnivanju međunarodnog tela za nadzor), do sada je samo Evropska unija učinila iole ozbiljan pokušaj da građane zaštiti od rizika povezanog sa korišćenjem sistema veštačke inteligencije. U 2021. godini Komisija je sačinila Predlog uredbe o veštačkoj inteligenciji. Očekivanja su da ona počne da se primenjuje najranije od 2026. godine, nakon što je formalno usvoje Savet i Parlament. Međutim, do tada bi modeli veštačke inteligencije mogli napredovati do neprepoznatljivosti. Predlog uredbe se razmatra u celosti, kako bi se ukazalo na značaj predmetne materije i pružila osnova za dalja istraživanja. Predočeni su kritički stavovi izneti u literaturi i naznačeni pojedini nedostaci u pogledu sadržine Predloga uredbe. Iz analize proizilazi da je okosnica evropskog pristupa u normiranju veštačke inteligencije dvojaka. S jedne strane, EU nastoji da zaštiti osnovna prava, etička načela i vodi računa o pravnoj sigurnosti i zahtevima za transparentnošću. S druge strane, očitava se i namera da Evropa ne zaostaje u tehnološkom nadmetanju na međunarodnom planu, te se nastojalo da se ne sputa inovativni potencijal i da evropske države ostvaruju korist od novih tehnologija. Ova dva pristupa nije uvek moguće istovremeno ostvariti u praksi.

Ključne reči: Evropska unija, vešačka inteligencija, regulatorni okvir