UDK 502.171:546.212 626/628
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 209-218
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.13

Izvorni naučni rad
Primljeno: 06 Nov 2022
Prihvaćeno: 15 Nov 2022

GEOPOLITIČKI I BEZBEDNOSNI ZNAČAJ VODE KAO ESENCIJALNOG RESURSA 21. VEKA

NEŠKOVIĆ Slobodan (Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu, Fakultet za evropske pravnopolitičke studije, Univerzitet „Sveti Kiril i Metodij” Veliko Trnovo, Bugarska), slobneskovic@gmail.com

Voda predstavlja prirodni resurs koji je od esencijalnog značaja za opstanak čovečanstva. U savremenom geopolitičkom i bezbednosnom okruženju, voda postaje strateški bitan prirodni resurs čija eksploatacija određuje pravce društvenog razvoja, ali i društvenih kriza, političkih sporova, pa čak i oružanih sukoba. Fokusirajući se na značaj vode na početku 21. veka, autor u raspravi razmatra bezbednosne probleme vezane sa upravljanjem i zaštitom voda. Ova tema postaje sve više aktuelna tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji (EU), budući da su problemi vezani za zaštitu voda, i životne sredine uopšte postali sve izraženiji. Sledstveno je i ispunjenje bezbednosnih standarda EU u oblasti voda sve važniji uslov evropskih integracija. Polazeći od pretpostavke po kojoj će voda vremenom postati jedan od najvećih geopolitičkih i bezbednosnih izazova za čitav svet, autor dolazi do zaključka da za njeno racionalno korišćenje valja uneti nešto više reda, tj. pravila koja bi bila primenjena na unutrašnjem planu kako bi države mogle optimalno raspolagati vodnim resursima. Posebni napori koji se čine na nivou EU i Ujedinjenih nacija, ali i drugih relevantnih međunarodnih organizacija i tela, samo govore u prilog ovakvom razmišljanju koje vodi računa o očuvanju nacionalnih interesa i međunarodne bezbednosti.

Ključne reči: Geopolitika, bezbednost, voda, strategija, EU, Ujedinjene nacije