UDK 502/504:006.932](497.11)
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 103-117
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PRAVO NA INFORMISANjE O ŽIVOTNOJ SREDINI – EVROPSKI STANDARDI I PRAVO SRBIJE

Jovašević Ana (Institut fur Kultur und Medien management, Freie Universitat, Berlin), ana.jovasevic@gmail.com

Jednu od tekovina savremenog prava čini i pravo čoveka na zdravu životnu sredinu. Pored niza međunarodnih standarda ovo pravo je u Republici Srbiji garantovano i u Ustavu. Ono je proklamovano kao osnovno ljudsko pravo čija je zaštita dobila karakter ustavnog postulata. Tako Ustav Republike Srbije iz 2006. godine u članu 74. pod nazivom „Zdrava životna sredina” propisuje da svako ima pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Koliki je značaj prava na dostupnost informacija o stanju životne sredine i učešća javnosti u procesu donošenja odluka u ovoj oblasti, kao i Ustavom garantovanog prava građana na obaveštavanje o stanju životne sredine govori činjenica da i Krivični zakonik iz 2006. godine u članu 268. pruža posebnu krivičnopravnu zaštitu, odnosno kažnjivost za krivično delo „povreda prava na informisanje o stanju životne sredine”. Prema zakonskom rešenju ovo krivično delo sastoji se u uskraćivanju podataka ili u davanju neistinih podataka o stanju životne sredine i pojavama koje su neophodne za procenu opasnosti po životnu sredinu i preduzimanje mere zaštite života i zdravlja ljudi protivno propisima. Od svih bivših jugoslovenskih republika, danas u sistemu krivičnog prava ovo krivično delo poznaje još samo Krivični zakonik Crne Gore iz 2003. godine. Na ovaj način stvoreni su svi potrebni uslovi za potpuno, kvalitetno i efikasno ostvarivanje i zaštitu prava na informisanje o životnoj sredini.

Ključne reči: Životna sredina, pravo na informisanje, Ustav, krivično delo, sankcija