UDK 343.2/.7:502.17
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 286-308
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

KRIVIČNOPRAVNI OKVIR ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ UNIJI

Matijašević Jelena (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредна академија у Новом Саду), jelena@pravni-fakultet.info
Dragojlović Joko
Jež Zdravko

Ugrožavanje životne sredine različitim nedozvoljenim radnjama veliki je problem savremenog društva. Mnogi takvi problemi doveli su do toga da je zaštita životne sredine postala preokupacija savremenog čoveka, a ljudska prava i pravo na životnu sredinu postali neraskidivo povezani. Uticaj nelegalnih aktivnosti koje se podvode pod ovaj pojam prevazilazi granicu ugrožavanja same životne sredine i dovodi do posledica šireg društvenog i ekonomskog karaktera, što se negativno odražava na celokupan društveni razvoj. Imajući u vidu veliki značaj uređenja, unapređenja i zaštite životne sredine, međunarodna zajednica postavila je pravne standarde u ovoj oblasti koje su zemlje dužne da implementiraju u svoja nacionalna zakonodavstva. U vezi s tim i Evropska unija je znatan deo svojih aktivnosti usmerila na organizovanje sistema održavanja, razvoja, unapređenja i zaštite životne sredine. Aktivnosti Evropske unije na ovom polju, naročito krivičnopravna zaštita životne sredine na nivou EU, predmet su analize ovog rada. Poseban akcenat stavljen je na analizu Direktive 2008/99/EC o zaštiti životne sredine putem krivičnog prava.

Ključne reči: