UDK 502.171:546.212:340.114:061.1](497.11)
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 232-245
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

UPOREDNI PRIKAZ PRAVNE REGULATIVE ZAŠTITE VODA U EVROPSKOJ UNIJI I REPUBLICI SRBIJI

Spalević Žaklina (Правни факултет, Универзитет Синергија, Бијељина), zspalevic@sinergija.ba
Knežević Mirjana (Економски факултет Универзитета у Крагујевцу), knezevic8@ptt.rs
Komnenić Milovan (Правни факултет за привреду и правосуђе, Нови Сад.)

Okvirna direktiva o vodama (ODV) predstavlja osnovni pravni akt koji definiše zaštitu i očuvanje vode u Evropi i obezbeđuje njeno dugoročno i kvalitetno korišćenje, kroz tačno utvrđene standarde koje zemlje članice moraju dostići do utvrđenih datuma. Direktiva se odnosi na površinske, tranzicione, priobalne i podzemne vode. Zaštita vode u Republici Srbiji pravno je regulisana kroz Zakon o zaštiti životne sredine i Zakon o vodama. Zakon o zaštiti životne sredine je definisao donošenje Nacionalne strategije održivog korišćenja prirodnih resursa i dobara i Nacionalnog programa zaštite životne sredine kao osnovnih strateških dokumenata. Ovim zakonom uvodi se kategorija područja od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine. Vlada je nadležan organ koji propisuje kriterijume i određuje područje od posebnog državnog interesa u oblasti zaštite životne sredine, kao i visinu i način plaćanja naknade za zagađivanje životne sredine u ovim područjima. Zakon o vodama uređuje pravni status voda, integralno upravljanje vodama, upravljanje vodnim objektima i vodnim zemljištem, izvore i način finansiranja vodne delatnosti, kao i druga pitanja značajna za upravljanje vodama. Postojeća zakononodavna regulativa treba da predstavlja osnov za dalju pravnu nadogradnju u datoj oblasti, a sve u cilju obezbeđenja kvaliteta voda, upravljanja vodama, navodnjavanja i borbi protiv suša. Harmonizacija propisa u Republici Srbiji u oblasti zaštite voda sa pravom Evropske unije, koja se pre svega odnosi na proces intezivnije zaštite životne sredine, razvija se u pravcu usaglašavanja poimanja pravnog statusa vode kao strateškog resursa u Evropi.

Ključne reči: Okvirna direktiva o vodama Evropskog parlamenta i Saveta (2000/60/EC), zaštita i očuvanje vode u EU i RS, domaće vodno zakonodavstvo