UDK 336.227(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 67-90
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.5

Izvorni naučni rad
Primljeno: 25 Mar 2024
Prihvaćeno: 24 Apr 2024

Uticaj progresivnog razvoja međunarodnog poreskog prava u okvirima OECD-a na poresko pravo Evropske unije

Paštar Marko (Advokat, Beograd), advokatmarkopastar@gmail.com

U radu se istražuje uticaj progresivnog razvoja međunarodnog poreskog prava u okvirima Organizacijeza ekonomsku saradnjui razvoj (OECD) na poresko pravo Evropske unije (EU). Kroz analizu aktivnosti OECD-a u prethodnih nekoliko decenija, autor dolazi do zaključka da je ova organizacija dala veliki doprinos sistematizaciji i legislaciji pravila međunarodnog poreskog prava, prednjačeći po mnogo čemu ispred Ujedinjenih nacija.Služeći se metodomkonceptualne analize poreskopravnog instituta „erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti“, autor predstavlja najnovija pravna rešenje koja su predložena od strane OECD-a, a koja su prihvaćena na svetskom nivou. Kroz komparativnu analizu, autor u radu ispituje iodnos između opšteg anti- abuzivnog pravila OECD-a protiv erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti i opšteg anti-abuzivnog pravila prihvaćenog u okviru EU. U zaključnom delu rada, autor predstavlja rezultate analize kojima se utvrđuje da je u rešavanju problema erozije poreske osnovice i premeštanja dobiti, pomoću opšteg anti-abuzivnog pravila, OECD izvršila značajan, čak i presudan uticaj i na pravila EU. U tom smislu, opšti pravni akt EU u ovoj materijipredstavlja prilagođavanjenjenim specifičnimpotrebama rešenja koja su prethodno bila usvojena od strane OECD-a.

Ključne reči: međunarodno poresko pravo, erozija poreske osnovice i premeštanje dobiti, OECD, EU, BESPMLI, ATAD