UDK 340.134:347.62-055.3(4-672EU) 341.231.14-053.2(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 243-262
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.13

Izvorni naučni rad
Primljeno: 18 Apr 2024
Prihvaćeno: 15 May 2024

Položaj dece iz istopolnih zajednica u pravu EU

Tintor Ljubomir (Institut za uporedno pravo, Beograd), lj.tintor@iup.rs

U okviru Evropske unije (EU) sloboda kretanja građana predstavlja jedan od „kamena temeljaca“ njenog pravnog poretka. Međutim, za LGBT osobe ovo zajemčeno pravo nije u potpunosti ostvareno. Različite zakonske regulative o roditeljskim pravima za istopolne parove mogu izazvati probleme kada se porodice presele u drugu državu članicu EU koja ne prepoznaje istopolnu zajednicu u svom zakonodavstvu. Deca iz ovih porodica mogu se naći u nepovoljnijem položaju, a pravni status roditelja može biti nejasan. Samo mali broj država priznaje puna roditeljska prava za istopolne zajednice. Ovaj rad ispituje položaj dece iz istopolnih zajednica u pravu EU, usmeravajući pažnju na njihovo pravo na slobodu kretanja i spajanje porodice i ostvarivanje porodičnih veza. U članku se analizira praksa Suda EU po ovim pitanjima, a naročita pažnja pridaje se slučaju V.M.A. koji predstavlja prekretnicu u priznanju prava dece iz istopolnih porodica da oba roditelja budu upisana u matičnu knjigu rođenih. Na kraju analize autor ukazuje na moguće dalje pravce reforme položaja dece iz istopolnih zajednica u komunitarnom pravu EU i značaju ove teme za Republiku Srbiju.

Ključne reči: EU, prava deteta, istopolna zajednica, sloboda kretanja, spajanje porodice, komunitarno pravo