UDK 614:314.151.3(4-672)
Biblid: 1451-3188, 23 (2024)
Vol. 23, No 86, str. 217-242
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2024.23.86.12

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Feb 2024
Prihvaćeno: 02 Apr 2024

Položaj iregularnih migranata u teškom zdravstvenom stanju u Evropskoj uniji

Memeti Ana (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), amemeti@ius.bg.ac.rs

Direktiva o vraćanju ilegalnih migranata, usvojena od strane Evropskog parlamenta i Saveta, ima za cilj uspostavljanje zajedničkih standarda u postupcima vraćanja državljana trećih zemalja koji nezakonito borave u državama članicama EU. Cilj Direktive je da se poveća broj sprovedenih odluka uspostavljanjemefektivne procedure. Ipak, Direktiva predviđa i situacije u kojima osoba ne može biti vraćena usled rizika od povrede principa zabrane proterivanja. Jedna od tih situacija je kada osobe ne mogu biti vraćene usled njihovog medicinskog stanja i nedostatka zdravstvene zaštite u državi porekla. S tim u vezi, autorka će predstaviti osnovne principe Direktive o vraćanju, kao i standarde zaštite Evropskog suda za ljudska prava i Suda pravde Evropske unije povodom položaja pomenutih lica. U radu su ispitana pitanja koja se odnose na rešavanje pravnog statusa na osnovu Direktive o vraćanju i rešenja država na nacionalnom nivou. Drugo, prikazana je praksa Suda pravde Evropske unije u odnosu na proceduralna prava u pogledu zabrane proterivanja, kao i implementacija standarda na nacionalnom nivou. Na osnovu analize prvog pitanjamože se uočiti da je Sud pravde Evropske unije isključio mogućnost pružanja supsidijarne zaštite istakavši da države nemaju obavezu pružanja boravišne dozvole, čime je ostavljena mogućnost rešavanja pravnog statusa na nacionalnom nivou. Analiza pokazuje postojanje neujednačene prakse pri rešavanju statusa osoba koje dugotrajno ne mogu biti vraćene, kao i nedostatak omogućavanja trajne zaštite. Drugi deo analize dovodi do zaključka da postoje pozitivne promene u unapređivanju proceduralnih prava, ali i da nedostaje primena principa zabrane proterivanja pre sprovođenja odluke o vraćanju

Ključne reči: Direktiva 2008/115/EZ, zabrana proterivanja, postupak vraćanja, teško zdravstveno stanje, Sud pravde Evropske unije, zdravstvena zaštita