UDK 338.43(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 95-112
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.5

Izvorni naučni rad
Primljeno: 30 Oct 2023
Prihvaćeno: 10 Nov 2023

NOVA UREDBA EU O ORGANIZACIJI TRŽIŠTA POLjOPRIVREDNIH PROIZVODA

DABOVIĆ Dušan (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Beograd), dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

Ovaj rad ima za cilj da predstavi osnovne elemente Uredbe 2021/2117 kojom se menjaju i dopunjuju Uredba 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda, Uredba 1151/2012 o sistemima kvaliteta poljoprivrednih proizvoda i hrane, Uredba 251/2014 o definiciji, opisu, predstavljanju, označavanju i zaštiti geografskih oznaka proizvoda od aromatizovanog vina i Uredba 228/2013 o uspostavljanju specifičnih mera za poljoprivredu u udaljenim regionima Unije. Značaj Uredbe 2021/2117 je u tome što je, istovremeno doneta i objavljena sa Uredbom 2021/2116 o finansiranju, upravljanju i praćenju zajedničke poljoprivredne politike i Uredbom 2021/2115 o podršci strateškim planovima koje će izraditi države članice u okviru Zajedničke poljoprivredne politike. U najvećem delu ova Uredba je stupila na snagu, čime je uspostavljen pravni osnov nove Zajedničke poljoprivredne politike EU. Posle uvodnog razmatranja u tekstu su u sadržaju izneti elementi koji se menjaju i dopunjuju u navedenim Uredbama, pri čemu su u najvećoj meri, budući da su najbrojnije, iznete izmene idopune koje se odnose na sektor vinarstva. Suština iznetih izmena i dopuna je da se, kao što se navodi u ciljevima nove Zajedničke poljoprivredne politike EU, uspostavi povećana efikasnost, odnosno postizanje rezultata, dok se istovremeno teži smanjenju administrativnog opterećenja korisnika.

Ključne reči: Poljoprivreda, Zajednička poljoprivredna politika, EU, vinarstvo, zaštićena oznaka porekla, zaštićena oznaka geografske indikacije