UDK 341.231.14:342.731(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 215-230
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.12

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Sep 2023
Prihvaćeno: 02 Oct 2023

BUDUĆNOST LЈUDSKIH PRAVA – OSNOVNE TEKOVINE EVROPSKE UNIJE NA RASKRŠĆU IZMEĐU HRIŠĆANSTVA I ISLAMIZMA

VELJKOVIĆ Sanela (Fakultet bezbednosti, Beograd), sanelaveljkovic113@gmail.com.
ARNAUDOV Mitko (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), mitko@diplomacy.bg.ac.rs

Evropska unija predstavlja željeno odredište imigracije mnogih međunarodnih migranata. Promovisanje demokratskih vrednosti, ljudskih prava i sloboda, tolerancije i multikulturalizma pojačava talase imigracije ka Evropi. Ujedno, ekonomski motivi predstavljaju još jedan od pokretača ovog procesa. Tokom vremena, imigracione politike Evropske unije menjale su se u skladu sa aktuelnim međunarodnim, regionalnim i lokalnim dešavanjima. Stoga, u određenim periodima bile su liberalnije ili restriktivnije prirode. Međutim, tek nakon terorističkih napada koji su se dogodili s kraja 20. i početkom 21. veka, kao i migrantske krize sa kojom je Evropi bila suočena tokom 2015. i 2016. godine, primetan je trend porasta straha od islamizma kod evropskog stanovništva. Ovi događaji rezultirali su jačanjem desnih političkih struja u određenim državama članicama Evropske unije, koje svoju retoriku zasnivaju na populizmu što doprinosi rastu ksenofobije u evropskom društvu. Stanovništvo islamske veroispovesti predstavlja i danas dominantno stanovništvo Evrope. Problem integracije muslimana u evropsko društvo prisutan je kao i mogućnost ugrožavanja evropske kulture i evropskih vrednosti. U skladu s tim, u radu se ispituje kultura kao linija razlikovanja između hrišćanskog i muslimanskog stanovništva u Evropskoj uniji.

Ključne reči: Evropska unija, ljudska prava, migracije, hrišćanstvo, islam