UDK 004.738.5:343.9.02
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 84, str. 177-192
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.84.10

Izvorni naučni rad
Primljeno: 26 Jul 2023
Prihvaćeno: 10 Oct 2023

SAJBER BEZBEDNOST vs. PRIVATNOST – OPŠTA RAZMATRANjA I OSNOVI ZAŠTITE

PETROVIĆ Dragana (Institut za uporedno pravo, Beograd), d.petrovic@iup.rs

Danas se u svetu na različitim nivoima vode ozbiljne rasprave o mogućnostima modernih informaciono-komunikacionih tehnologija (ICT), ali i o njihovim neželjenim posledicama. Za običnog čoveka, „nov“ način komunikacije preko interneta i mobilne telefonije istovremeno je lak, jednostavan, brz, nužan – postaje činjenica njegovog svakodnevnog života. Štaviše, savremeno doba podrazumeva internet kao jedno od glavnih sredstava komunikacije. Ukoliko se koristi „kako treba“, predstavlja izobilje informacija na gotovo svaku temu i donosi mnoge benefite. Uz raznovrsnu količinu prikupljenih podataka s lakoćom posreduje u sticanju novih znanja i oblikovanju životnog stila. U toj perspektivi, život u internet mreži postaje sve više prostor podložan manipulacijama i zloupotrebama. Spisak zloupotreba je dug – od napada na tuđu privatnost, proganjanja, sajbermobinga, vršnjačkog nasilja, seksualnog uznemiravanja i nasilja, trgovine ljudima i ljudskim organima i dr. Na taj način, pojava novih tehnologija značajno ugrožava pravo na privatnost. Poslednjih godina pravo na privatnost u najvećoj meri dovodi se u vezu sa podacima o ličnosti. Pravo na privatnost i zaštita ličnih podataka spada u red osnovnih ljudskih prava. Budući da se radi o temeljnom pravu čoveka i građanina, osnovnjegove zaštite u našem zakonodavstvu sadržan je, pre svega, u Ustavu, Zakonu o zaštiti podataka (ZZLP) i Krivičnom zakoniku (čl 146. Neovlašćeno prikupljanje ličnih podataka).Cilj rada je da se doprinese naučnoj raspravi u toj oblasti.

Ključne reči: Sajber bezbednost, sajber kriminal, privatnost, zaštita podataka o ličnosti, normativni okviri