UDK 631.147(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 125-146
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.8

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Jul 2023
Prihvaćeno: 09 Aug 2023

AKCIONI PLAN EU ZA RAZVOJ ORGANSKE PROIZVODNJE (2021–2027)

DABOVIĆ Dušan (Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, Beograd), dusan.dabovic@minpolj.gov.rs

U predmetnom radu autor nastoji da istraži osnovne elemente Akcionog plana Evropske unije (EU) o organskoj proizvodnji za period od 2021. godine do 2027. godine. U istraživanju su pored jezičkog i formalno- pravnog metoda korišćeni još i uporednopravni i statistički metodi. Uvodno izlaganje prati analiza mera koje se odnose na Akcioni plan, a koje se odnose na stimulisanje potražnje i osiguranje poverenja potrošača, stimulaciju konverzije i jačanje lanca vrednosti i unapređenje doprinosa održivosti organske poljoprivrede. Utvrđujući značaj Akcionog plana autor se u tekstu osvrće i na Strategiju poljoprivrede i ruralnog razvoja Republike Srbije za period od 2014. godine do 2024. godine. Koristeći određene statističke podatke, autor dolazi do zaključkadaje nakon uvođenja podsticaja za razvoj organske proizvodnje u Srbiji zapažen konstantan rast broja proizvođača i površina na kojima se primenjuju metode organske proizvodnje. Međutim, autor zapaža i da domaće tržište organskih proizvoda nije dovoljno razvijeno, budući da do sada nije preduzeto dovoljno napora na edukaciji proizvođača i potrošača, kao i ni na promociji organskih proizvoda. Ako je jedan od ciljeva domaće Strategije bilo povećanje površine pod organskom proizvodnjom za trećinu, autor smatra da bi bilo uputno da se u novoj Strategiji o razvoju poljoprivrede, za sledeći desetogodišnji period, donese poseban Akcioni plan o razvoju organske proizvodnje, čija bi sadržina bila usklađena sa Akcionim planom EU, sve u cilju unapređenja organske proizvodnje u našoj zemlji.

Ključne reči: EU, poljoprivreda, organska proizvodnja, Akcioni plan, acquis communautaire