UDK 336.14(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 111-124
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.7

Izvorni naučni rad
Primljeno: 16 Jun 2023
Prihvaćeno: 28 Jul 2023

BUDŽET I REGIONALNA POLITIKA EVROPSKE UNIJE

NUMANOVIĆ DULJEVIĆ Birsena (Centar za strateška i istraživanja nacionalne bezbednosti - CESNA B, Beograd; Srpska kraljevska Akademija investicionih nauka, Beograd), duljevicbirsena41@gmail.com
LUTOVAC Milan (Fakultet za menadžment, Sremski Karlovci), gsmmitar@gmail.com

U okviru svojih institucija Evropska unija (EU) usvaja brojna autohtona dokumenta, koja su neophodna za njeno delovanje i podršku određenim državama. Pri tome esencijalni značaj ima budzet EU sa projektovanim prihodima i rashodima namenjenim za funkcionisanje predviđenih strukturalnih segmenata grupacije. Osnovni cilj izdvajanja sredstava iz budzeta jeste finansijska pomoć državama u svrsi realizacije projekata iz domena javnih politika. Ovde pripadaju i investicije u funkciji obezbeđenja regionalnog razvoja u vidu podrške domaćim izvorima, uz permanentni monitoring korišćenja datih resursa. Ravnomerni regionalni razvoj regiona i lokalnih zajednica ima ključnu ulogu u procesu integracije u EU. Regionalni razvoj Republike Srbije finansira se tako iz republičkog budzeta, budzeta autonomnih pokrajina, gradova i jedinica lokalne samouprave, ali takođe i putempretpristupnih fondova EU. Pretpristupna sredstva EU, namenjena zemljama koje su potencijalni kandidati EU, imaju za cilj da olakšaju ekonomsku i društvenu transformaciju koju pristupanje Uniji podrazumeva. Institucionalni okvir za razvoj regionalne politike Republike Srbije, kao i dosadašnja upotreba korišćenja pretpristupnih sredstava u cilju ravnomernog regionalnog razvoja, predmet su razmatranja u ovom radu.

Ključne reči: EU, budzet, regionalna politika, regionalni razvoj, Srbija