UDK 330.341.1 004:336.1
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 91-109
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.6

Izvorni naučni rad
Primljeno: 28 Jun 2023
Prihvaćeno: 20 Jul 2023

STRATEGIJA EVROPSKE UNIJE O EKONOMSKOJ BEZBEDNOSTI

DIMITRIJEVIĆ Duško (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

U savremenoj međunarodnoj zajednici nijedna država ne može sama ostvariti svoju ekonomsku bezbednost. Nacionalni interesi država članica Evropske unije pretpostavljaju minimiziranje ekonomskih rizika koji proizilaze iz trgovinskih, poslovnih i finansijskih transakcija sa trećim zemljama koje se nisu uskladile sa njenim javnim politikama. U kontekstu novih globalnih geopolitičkih tenzija, nadležni organi Evropske unije odlučili su da usvoje sveobuhvatnu Evropsku strategiju o ekonomskoj bezbednosti. U zajedničkom Saopštenju od 20. juna 2023. godine, naglašava se potreba koordiniranog delovanja zarad postizanja evropskih ekonomskih i bezbednosnih interesa. Ostvarenje ovih interesa uključuje promociju sopstvene konkurentnosti, zaštitu od ekonomskih rizika i jačanje partnerstava sa svim državama koje dele brigu u vezi ostvarivanja evropske ekonomske bezbednosti. Mere koje će Evropska unija u tom cilju preduzimati trebalo bi da prate principe proporcionalnosti i preciznosti kako bi se ograničili neželjeni efekti, ne samo po evropsku već i po celokupnu svetsku privredu.

Ključne reči: Evropska unija, Evropska strategija o ekonomskoj bezbednosti, prioriteti, ciljevi, rizici