UDK 347.91/.95
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 75-90
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.5

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Jul 2023
Prihvaćeno: 08 Aug 2023

NOVO ZAKONODAVSTVO EVROPSKE UNIJE O DIGITALNIM USLUGAMA

JELISAVAC TROŠIĆ Sanja (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), sanja@diplomacy.bg.ac.rs

Digitalne usluge su svakodnevno prisutne u našim životima i olakšavaju komunikaciju, obavljanje poslova i mnogo toga na različite načine. Korišćenje onlajn usluga olakšalo je preduzećima da trguju izvan nacionalnih granica, donoseći im više prihoda i pristupa novim tržištima. Sa mnogobrojnim prednostima koje su digitalne usluge donele, postoje i problemi koji se ogledaju u trgovini ilegalnom robom, ilegalnim sadržajima na internetu. Digitalne usluge se zloupotrebljavaju od strane internet platformi korišćenjem manipulativnih algoritamskih sistema za ciljani marketing, širenjem dezinformacija ili korišćenjem drugih načina u štetne svrhe. Internet platforme su, u nedostatku pravne regulative za sve oblasti,počele i same daregulišu ovaj digitalni svet, čime su ugroženai osnovna prava nainternetu. Nanivou Evropske unije (EU) u ovoj oblasti postojale su značajne pravne praznine koje je trebalo rešiti, pa su doneta dva akta: „Zakon o digitalnim tržištima” i „Zakon o digitalnim uslugama”. „Zakon o digitalnim uslugama”, koji je donet Uredbom (EU) 2022/2065 predstavlja temu ovog rada. Usvajajući moderan pravni okriv o digitalnim uslugama, EU je postavila pravne temelje koji bi trebalo da omoguće bezbednost korisnika na mreži, uspostavljanje upravljanja sa zaštitom osnovnih prava korisnikadigitalnih usluga, kako individualnih potrošača tako i preduzeća.

Ključne reči: EU, digitalne usluge, onlajn platforme, pružaoci posredničkih usluga, nezakonit sadržaj