UDK 34:316.774(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 213-234
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.13

Izvorni naučni rad
Primljeno: 06 May 2023
Prihvaćeno: 28 Jun 2023

NOVA EVROPSKA REGULATIVA O ZAŠTITI MEDIJSKOG PLURALIZMA

MILUTINOVIĆ Irina (Institut za evropske studije, Beograd), irina.milutinovic@gmail.com

U toku 2022. godine Evropska unija (EU) je kroz donošenje Uredbi usvojila „Paket zakona o digitalnim uslugama” i predlog „Evropskog zakona o slobodi medija”. U radu se razmatraju ključne karakteristike novog regulatornog okvira sa stanovištanjegove svrhe, sadržaja i potencijalnog značaja za Republiku Srbiju. Novi regulatorni okvir predstavlja medijski pluralizam, koji je u više dokumenata Saveta Evrope i EU prepoznat kao jedan od suštinskih faktora za funkcionisanje demokratskog društva. Države članice EU imaju obavezu da shodno usvojenom regulatornom okviru harmonizuju svoje zakonodavstvo kako bi garantovale efikasan medijski pluralizam. Obavezujuće mere EU do sada su bile ograničene samo na uspostavljanje i funkcionisanje zajedničkog unutrašnjeg tržišta i imale su posredni uticaj na medijski pluralizam. Poslednje regulatorne inicijative na nivou EU pokazuju da su njene aktuelne institucije opredeljene da preduzmu mere za odlučniju zaštitu medijskog pluralizma, donoseći obavezujuće akte za države članice u vezi sa uredničkom nezavisnošću medija, medijskim vlasništvom i zaštitom konkurencije na unutrašnjem medijskom tržištu, koje se sve više digitalizuje. U radu se analizira sadržaj Uredbi i drugih pravnih akata EU, kao i teorijska građa. Autorka u zaključku ukazuje na smernice koje daje nova medijska regulativa EU za unapređivanje slobode izražavanja i medijskog pluralizma u Srbiji, imajući pre svega u vidu visoke rizike za medijski pluralizam koji proizilaze iz regulatornih nedostataka u oblastima tržišta digitalnih usluga i borbe protiv dezinformacija.

Ključne reči: Evropska medijska regulativa, medijski pluralizam, „Paket zakona o digitalnim uslugama”, „Evropski zakon o slobodi medija”, EU