UDK 502/504:342.7(4)
Biblid: 1451-3188, 22 (2023)
Vol. 22, No 83, str. 177-202
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2023.22.83.11

Izvorni naučni rad
Primljeno: 12 Jun 2023
Prihvaćeno: 14 Jul 2023

NAČELA MEĐUNARODNOG PRAVA O ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE U PRAKSI EVROPSKOG SUDA ZA LJUDSKA PRAVA

KASTRATOVIĆ Aleksandra (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd), aleksandra.kastratovic12@gmail.com

Imajući u vidu da su danas u svetu zagađenja životne sredine sve češćai dasu pojedinci suočeni sakonkretnim štetnim efektimarazličitih oblika zagađenja, primena načela međunarodnog prava o zaštiti životne sredine u praksi Evropskog sudazaljudskapravaizdvaja se kao adekvatan način koji potpuno odgovara potrebama zaštite životne sredine i ljudskih prava. Cilj predmetnog rada je da se utvrdi da li je Evropski sud za ljudska prava pružio doprinos u razumevanju problema u vezi sa pravnom prirodom načela koja je koristio u svojoj praksi, i da li je praksa Suda imala poseban značaj za načela? Kroz upotrebu normativnog, konceptualnog, komparativnog i istorijskog metodaautorka je daladoprinos teorijskomrazumevanju problema u vezi sa pravnom prirodom načela, njihovom upotrebom u međunarodnoj i unutrašnjoj sudskoj praksi, kao i progresivnim razvojem kroz jurisprudenciju Evropskog sudazaljudskaprava.Autorka je došlado zaključkadase načela koja Sud primenjuje mogu smatrati pravilimaregionalnog običajnog međunarodnog prava čiji je cilj zaštita ljudskih prava i indirektno, zaštiti životne sredine. Analizom sudske prakse, autorka je utvrdila i izvesne nedostatke u primeni načela koje je prema njenom mišljenju moguće rešiti kako bi doprinos Evropskog sudazaljudskaprava u razjašnjenju sporne prirode načela bio još veći u funkciji zaštiteljudskih prava i životne sredine.

Ključne reči: Načela međunarodnog prava o zaštiti životne sredine, Evropski sud zaljudska prava, ekološke obaveze i standardi, ljudska prava