UDK 330.322(4-672EU:510)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 93-105
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.6

Izvorni naučni rad
Primljeno: 02 Oct 2022
Prihvaćeno: 01 Nov 2022

SVEOBUHVATNI SPORAZUM O INVESTICIJAMA IZMEĐU EVROPSKE UNIJE I KINE

DIMITRIJEVIĆ Duško (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora 2009. godine, Evropska unija (EU) pokrenula je intenzivne pregovore za postizanje pravednijih rešenja o slobodnoj trgovini sa Kinom. Budući da je Kina ne samo najvažniji trgovinski partner EU već i njen sistemski rival, čija ulaganja u kritična sredstva, tehnologije i infrastrukturu nose određene sigurnosne rizike, EU je 30. decembra 2020. godine zaključila pregovore o Sveobuhvatnom sporazumu o investicijama (Comprehensive Agreement on Investment) sa Kinom. Sporazum bi trebalo da okonča važnost postojećih bilateralnih trgovinskih sporazuma i da omogući veću pravnu sigurnost, a sami time i zdravije ekonomsko okruženje unutar same EU. Sporazum predviđa slobodan i ravnopravan pristup evropskih investitora kineskom tržištu, uz pružanje adekvatnih zakonskih garancija o nacionalnom tretmanu i ukidanju kvantitativnih i kapitalnih ograničenja. Izjednačavanje uslova poslovanja i uspostavljanje novih pravila za ulaganja državnih kineskih kompanija u EU, uz poštovanje međunarodnih radnih, tehnoloških i ekoloških standarda, kao i veće transparentnosti državnih subvencija, moglo bi dovesti do poboljšanja međusobnih trgovinskih odnosa. Polazeći od navedene pretpostavke, autor studije smatra da je moguće pronaći odgovarajuća rešenja koja bi smanjila rizike izazvane političkim sporovima, a koji su doveli do obustave procesa ratifikacije Sveobuhvatnog sporazuma o investicijama nauštrb legitimnih interesa za postizanjem uzajamno održivog ekonomskog razvoja.

Ključne reči: EU, Kina, Sveobuhvatni sporazum o investicijama, uzajamni održivi razvoj, rizici