UDK 327:355.02(497.11)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 191-208
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.12

Izvorni naučni rad
Primljeno: 07 Nov 2022
Prihvaćeno: 19 Nov 2022

VOJNA NEUTRALNOST SRBIJE – DILEMA ZA EVROPSKU UNIJU?

ŠULEIĆ Jelena (Škola nacionalne odbrane), jelena_suleic@yahoo.com
BERIŠA Hatidža (Škola nacionalne odbrane), hatidza.berisa@mod.gov.rs
BOŽIĆ Sandra (Fakultet političkih nauka, Beograd), sandra.bozic@parlament.rs

Ključne reči: EU, Srbija, vojna neutralnost, politički izazovi, nacionalni interesi