UDK 656.61:37]:340.134(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 80, str. 151-168
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.80.10

Izvorni naučni rad
Primljeno: 14 Oct 2022
Prihvaćeno: 01 Nov 2022

OBUKA POMORACA PREMA ZAKONODAVSTVU

BJELICA VLAJIĆ Iris (Vojna akademija, Beograd), iris_bjelica_vlajic@yahoo.com

Slobodno kretanje radne snage unutar Evropske unije (EU), zahteva brže i lakše priznavanje diploma i uverenja o dostignutim nivoima znanja. Povećanje obima korišćenja pomorskog saobraćaja u trgovini i stalni manjak radne snage, posebno visoko obrazovane, kao i korišćenje naprednih tehnologija kojim je upravljanje brodovima automatizovano, zahteva značajne inovacije u pogledu obučenosti pomoraca. Istovremeno, povećanje obima korišćenja pomorskog saobraćaja dovodi i povećanja pomorskih nesreća i nezgoda. Stoga, EU koristi postojeći međunarodnopravni okvir da bi uskladila sopstveni pravni poredak u skladu sa međunarodnopravnim standardima. Česte promene uslovljene tehnološkim napretkom u celoj pomorskoj industriji postavljaju nove izazove, ali daju i mogućnosti za iskorišćavanje kapaciteta obrazovnih institucija u Republici Srbiji u pogledu e-obrazovanja i učenja na daljinu. U predmetnom radu autorka je nastojala da prikaže aktivnosti praćenja implementacije Međunarodne konvencije o standardima za obuku, izdavanje uverenja i vršenja brodske straže pomoraca (STCW Konvencija), koja je kroz Direktivu 2022/993 postala sastavni deo zakonodavstva EU. Razmatrajući usvojena rešenja, koja bi države članice trebalo da usvoje, autorka je izložila prikaz propisanih zahteva koji se postavljaju pred pomorce koji bi želeli da plove na brodovima koji nose zastavu neke od članica EU. Komparativno, autorka je predstavila i stanje koje postoji u vezi usaglašenosti zakonodavstva Republike Srbije sa pravom EU, kao i sa međunarodnopravnim standardima koje je uspostavila Međunarodna pomorska organizacija (IMO).

Ključne reči: Obrazovanje, pomorci, STCW Konvencija, pravo EU, međunarodnopravni standardi