UDK 341.217.02(4-672EU:497.11)
Biblid: 1451-3188, 21 (2022)
Vol. 21, No 77-78, str. 32-41
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2022.21.77_78.2

Originalni naučni rad
Primljeno: 20 Jan 2022
Prihvaćeno: 02 Feb 2022

SRBIJA KAO GEOSTRATEŠKI IZAZOV EVROPSKE UNIJE

ZEČEVIĆ Slobodan (Институт за европске студије), szecevic5@gmail.com

U predmetnom radu autor dolazi do zaključka da Srbija za Evropsku uniju predstavlja jedan izuzetan geostrateški izazov i politički „Gordijev čvor”. Pomenuta situacija utvrđena je razmatranjem postojeće konstelacije međunarodnih odnosa i institucionalne strukture Evropske unije. Prema autorovom mišljenju, osnovni problem novog proširenja Evropske unije proizilazi iz činjenice da u državama članicama vlada uverenje da bi takvo proširenje na Zapadni Balkan moglo opteretiti postojeći institucionalni sistem i evropske fondove. Stoga se smatra da je potrebna hitna unutrašnja reforma kako bi se ostvarili uslovi za proširenje na Zapadni Balkan. Iako je Evropska unija u ranijem periodu ostvarila izvesnu dobit kroz primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, taj napredak nije sasvim zadovoljavajući da bi zajedničko tržište Evropske unije bilo prošireno na ovaj region. Deficit evropskih sredstava za razvoj i proširenje Srbiju je preusmerio ka tržištu kapitala Kine, Rusije i Turske. Za Evropsku uniju takvo repozicioniranje nije prihvatljivo, ali nije ni krajnje alarmantno budući da i sama prihvata trgovinsku i privrednu saradnju sa ovim zemljama. Ono što Evropskoj uniji smeta jeste da se uplivom stranih direktnih investicija iz pomenutih zemalja ugrožava njena interesna sfera i sfera uticaja na Zapadnom Balkanu. Ove protivurečnosti autor bliže razmatra u radu, iznoseći odgovarajuću argumentaciju o trenutnoj poziciji Srbije i perspektivama za njeno pristupanje Evropskoj uniji.

Ključne reči: Evropska unija, Srbija, pretristupni pregovori, geostrateški izazovi