UDK 341.217(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 73-74, str. 119-139
DOI: https://doi.org/10.18485/iipe_ez.2020.19.73_74.8

Pregledni rad
Primljeno: 04 Apr 2020
Prihvaćeno: 15 May 2020

ISTRAŽNI ODBORI EVROPSKOG PARLAMENTA – KORISTAN INSTRUMENT KONTROLE PRIMENE KOMUNITARNOG PRAVA

ŽIVKOVIĆ Ninoslav (Master pravnik, doktorand iz međunarodnopravne uže naučne oblasti (oblast međunarodnog javnog prava) na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu), ninoslavzivkovic7@gmail.com

Shodno nacionalnim zakonodavstvima, u komunitarnom pravu takođe postoji mogućnost formiranja odbora u cilju sprovođenja istrage o konkretnom pitanju. Na taj način se ostvaruje tradicionalna parlamentarna uloga nadzora nad izvršnom vlašću. Istražna tela Evropskog parlamenta su refleksija kontrolne funkcije i uvećanih zakonodavnih prerogativa ovog organa. Iako je rezultat njihovog delovanja izrada izveštaja koji je neobavezne pravne prirode, značaj ovih tela je vidljiv kako na institucionalnoj ravni (odnos Evropski parlament – Evropska komisija), tako i u pogledu podsticanja legislativnih promena u Evropskoj uniji. Cilj rada je demistifikacija specifične oblasti kako bi se upotrebom istorijskog i teleološkog tumačenja, kao i konceptualne analize, istakla važna uloga odbora u otkrivanju brojnih štetnih uticaja po komunitarno pravo.

Ključne reči: Istražni odbor, komunitarno pravo, Evropski parlament, Evropska Komisija, Evropska unija