UDK 341.232(4-672EU)\"2007/2027\"
Biblid: 1451-3188, 19 (2020)
Vol. 19, No 72, str. 16-29
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 19 Dec 2020
Prihvaćeno: 17 Feb 2020

INSTRUMENT PRETPRISTUPNE PODRŠKE EVROPSKE UNIJE 2007–2027.

PEJOVIĆ Aleksandar Andrija (Nekadašnji ministar evropskih poslova, nacionalni koordinator za IPA i glavni pregovarač za pregovore sa EU Crne Gore), aleksandar.andrija@gmail.com

Instrument za pretpristupnu pomoć (IPA) se koristi kao osnovni okvir za finansijsku pomoć Evropske unije kandidatima i potencijalnim kandidatima još od 2007. godine. U trenutku pripreme treće finansijske perspektive (IPA III), koja će osigurati nova finansijska sredstva za pripremu za članstvo, korisno je sagledati dosadašnja iskustva s podrškom koju je EU davala kandidatima i potencijalnim kandidatima u sklopu politike proširenja. Ovaj rad daje pregled tih instrumenata još od prvih programa koji su postojali prije IPA (PHARE, ISPA, SAPARD, OBNOVA, CARDS), te predstavlja razloge za uvođenje IPA, predložene finansijske iznose, kao i osnovne karakteristike IPA kroz prethodnu, sadašnju i buduću finansijsku perspektivu EU. Rad, takođe, ukazuje na pozitivna i negativna iskustva u korištenju dosad dostupnih programa finansijske podrške, a daje i preporuke za pripremu i što bolje korišćenje IPA III.

Ključne reči: IPA, Evropska unija, Zapadni Balkan, pretpristupna podrška, fondovi