UDK 343.1(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, str. 122-132
DOI:

Osvrt
Primljeno: 15 Aug 2019
Prihvaćeno: 22 Oct 2019

STANDARDI EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ZAŠTITE ŽRTAVA KRIVIČNIH DELA

MIRIĆ Filip (Dr Filip Mirić, naučni saradnik i samostalni stručno-tehnički saradnik za studije i studentska pitanja, Pravni fakultet u Nišu), filip@prafak.ni.ac.rs
GOLUBOVIĆ Bojana (Msr Bojana Golubović, studentkinja doktorskih studija, Pravni fakultet u Nišu), golubovic_bojana@hotmail.com

Žrtve krivičnih dela zaslužuju posebnu zaštitu. Naime, izvršenje krivičnog dela predstavlja veoma traumatično iskustvo za žrtvu. Ukoliko ne postoji efikasan sistem podrške i zaštite žrtve su često izložene riziku od sekundarne viktimizacije. Potreba za kreiranjem efikasnog sistema za zaštitu i podršku žrtvama je prepoznata i na nivou Evropske unije, što je rezultiralo usvajanjem direktive Evropskog parlamenta i Evropskog Saveta od 25. oktobra 2012. godine kojom se uspostavljaju minimalni standardi o pravima, podršci i zaštiti žrtava kriminaliteta. Autori u radu analiziraju mere i mehanizme za zaštitu žrtava krivičnih dela sadržane u Direktivi i njihovu primenljivost u pravu Republike Srbije, imajući u vidu potrebu harmonizacije prava Republike Srbije sa pravom Evropske unije. U radu je, takođe, ukazano na osnovne nedostatke i probleme u sistemu zaštite prava žrtava u Srbiji i predložene su mere za njihovo otklanjanje.

Ključne reči: krivično zakonodavstvo, zaštita prava žrtava, Evropska unija