UDK 341.231.14(4-672 EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, str. 98-113
DOI:

Pregledni rad
Primljeno: 01 Oct 2019
Prihvaćeno: 15 Oct 2019

JEDINSTVENA ZAŠTITA LJUDSKIH PRAVA U EVROPI

BLEŠIĆ Jovana (Istraživač pripravnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu, Beograd i doktorand Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu), jovana.blesic@diplomacy.bg.ac.rs

Članak daje uporedni prikaz razvoja ljudskih prava u Savetu Evrope kroz donošenje Evropske konvencije o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (EKLJP) i rad Evropskog suda za ljudska prava (ESLJP), s jedne strane, i razvoja u Evropskoj uniji (EU) i radu njegovih sudova, sa akcentom na primarno pravo EU i pristupanje EU Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, s druge strane. Proces pristupanja je prekinut 2013. godine negativnim Mišljenjem Suda pravde Evropske unije, ali činjenica da je praksa ESLJP i SPEU i dalje povezana, ukazuje da i dalje postoji potreba za stvaranjem jedinstvenog pravnog sistema u oblasti ljudskih prava u Evropi. Autorka je mišljenja da je jedinstvenost zaštite ljudskih prava na tlu Evrope neophodna i imanentna samoj prirodi ljudskih prava.

Ključne reči: ljudska prava, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Povelja o osnovnim pravima, pristupanje EU Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima, Mišljenje 2/13