UDK 343.122(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, str. 27-52
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 31 Aug 2019
Prihvaćeno: 01 Oct 2019

OSNIVANJE KANCELARIJE EVROPSKOG JAVNOG TUŽIOCA – RAĐANJE NOVOG UTICAJNOG AKTERA U EVROPSKOM SISTEMU UPRAVLJANJA NA VIŠE NIVOA?

DABIĆ Dragana (Autorka je istraživač-saradnik u Institutu za međunarodnu politiku i privredu u Beogradu), ddabic@diplomacy.bg.ac.rs

Države Evropske unije (EU), nakon decenija planiranja i pregovora, konačno su se sporazumele da putem postupka bliže (ubrzane) saradnje osnuju Kancelariju evropskog javnog tužioca koja će biti nadležna da vrši istrage, krivično goni i podiže optužnice protiv izvršilaca krivičnih dela ugrožavanja finansijskih interesa EU, odnosno da štiti integritet evropskog budžeta. Iako na prvi pogled deluje da je konačni dogovor u vezi sa formiranjem nadnacionalnog tužilaštva došao u vidu bledog političkog kompromisa, pretpostavka od koje se u radu polazi je da centralizacija nadležnosti na evropskom nivou odlučivanja napreduje. Cilj rada je dvojak. Polazni cilj je predstavljanje karakteristika novog aktera na osnovu izvora prava EU. Nakon toga, na kritičkoj osnovi razmatraju se šire implikacije osnivanja Evropskog tužilaštva, u prvom redu očekivanja u pogledu daljeg širenja njegovih nadležnosti. Iako su njegova potencijalno revolucionarna ovlašćenja (direktno dejstvo odluka na pojedince u osetljivoj materiji krivičnog prava) ograničena na relativno usku oblast, koja je uveliko premrežena delovanjem drugih tela i agencija EU, pojava novog nadnacionalnog aktera se analizira u političkom kontekstu oživljenih integrativnih procesa nakon godina krize. Kako je i sam Lisabonski ugovor predvideo takvu mogućnost, u radu se zaključuje da je osnovano očekivati da u dogledno vreme nadležnost Evropskog tužilaštva bude proširena i na druge vidove ozbiljnog kriminala koji ima prekograničnu dimenziju.

Ključne reči: Kancelarija evropskog javnog tužioca, nadnacionalno tužilaštvo, krivično pravo EU, finansijski interesi EU, postupak bliže saradnje, Treći stub EU