UDK 347.772:9
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 70, str. 5-26
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Oct 2019
Prihvaćeno: 14 Oct 2019

UREDBE O OZNAČAVANJU VINA SA GEOGRAFSKIM POREKLOM

DABOVIĆ Dušan (),

Svrha ovog članka je identifikovanje i analiza Uredbi o označavanju vina sa geografskim poreklom, odnosno Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 i Uredbe o sprovođenju uredbe Komisije (EU) 2019/34, obe od 17. oktobra 2018. godine, kojima se dopunjuje Uredba (EU) 1308/2013 o uspostavljanju zajedničke organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda. Metode korišćene u ovom radu su formalno pravni metod, komparativni metod i metod analize teksta. Nakon uvodnih razmatranja, izneta je uporedna analiza najznačajnijih odredbi ovih uredbi u okviru posebnih odeljaka sa utvrđenim karakterističnim pitanjima. U odeljku o zaštićenim oznakama porekla i oznakama geografske indikacije razmatrana su pitanja koja se odnose na zahtev za zaštitu oznake, postupak podnošenja prigovora (žalbe), izmene podataka, upis u registar, poništavanje oznake i upotreba simbola, oznaka i skraćenica. U odeljku o tradicionalnim izrazima istaknute su odredbe o zahtevu za zaštitu i postupak ispitivanja, mogućnosti podnošenja prigovora, zaštiti tradicionalnog izraza, kao i o izmenama i ukidanju tradicionalnog izraza. U delu o označavanju i predstavljanju vina obrađeni su obavezni elementi etikete, neobavezni elementi koji se mogu naći na etiketama, kao i pravila za boce određenih specijalnih oblika i odgovarajući posebni zatvarači. Donošenjem ovih Uredbi ispunjena je obaveza Evropske komisije iz Uredbe br. 1308/2013, o donošenju delegiranih akata i akata o sprovođenju ove Uredbe, da bi se pojedina pitanja bliže uredila, doneli uslovi, tehnički detalji, obrasci i postupci. U Republici Srbiji je oblast označavanja vina sa geografskim poreklom uređena Zakonom o vinu, koji je poslednji put ažuriran 2012. godine, tako da tek predstoji usklađivanje sa navedenim novim Uredbama u ovoj oblasti.

Ključne reči: EU, Republika Srbija, vino, geografsko poreklo, oznake, region