UDK 366.542/.543(4-672EU:497.11) 366.1/.5(4-672EU:497.11)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 69, str. 53-68
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 19 Apr 2019
Prihvaćeno: 18 Aug 2019

ZAŠTITA POTROŠAČA U EVROPSKOJ UNIJI I PITANJE USAGLAŠAVANJA NACIONALNOG ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE SRBIJE

KONTIĆ Ljiljana (Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu), ljiljana.kontic@yahoo.com
MILOSAVLJEVIĆ Jelena (Jelena Milosavljević, Vojvođanska banka a.d, Novi Sad)

Osnovni cilj rada je prikazivanje politike Evropske unije (EU) o zaštiti potrošača kroz njenu genezu i analizu trenutnog stanja zaštite potrošača. Razmatraju se propisi koji su poslednjih decenija doneti u EU iz ove oblasti, kao i njihova ugradnja u nacionalna zakonodavstva država članica i država kandidata za ulazak u EU. Ovakvo izučavanje značajno je s obzirom da je Republika Srbija ušla u postupak prijema u članstvo EU i da je na tom putu neophodno da svoju politiku i propise u potpunosti usaglasi sa politikom i propisima EU. Na kraju rada ukazano je na svrsishodnost implementacije rešenja o zaštiti potrošača u pravni sistem Republike Srbije, a koja su predviđena u EU.

Ključne reči: zaštita potrošača, direktive, legislativa, usaglašavanje, EU, Srbija