UDK 340.131(4-672EU:497.11)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 69, str. 5-18
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 07 Jun 2019
Prihvaćeno: 12 Aug 2019

VLADAVINA PRAVA U PREGOVORIMA O PRISTUPANЈU REPUBLIKE SRBIJE EVROPSKOJ UNIJI

PRELIĆ Maja (Konsultant Multidonatorskog fonda za podršku sektoru pravde u Srbiji), maja_prelic@hotmail.com

Rad se bavi izučavanjem značaja vladavine prava u kontekstu evropskih integracija Republike Srbije. Najpre se pruža uvid u to kako je kroz decenije sazrevala ideja o vladavini prava kao jednoj od temeljnih vrednosti unutar Evropske unije, pre svega kroz osnivačke ugovore i praksu Evropskog suda pravde. Potom se analizira kako je došlo do toga da vladavina prava postane ključni parametar i prioritet u politici proširenja Evropske unije, što je posebno vidljivo iz Strategije proširenja za 2011–2012 koja uvodi novi pristup u pregovorima za Poglavlja 23 i 24, kao i iz Strategije proširenja za Zapadni Balkan. Novi pristup primenjen je i na pregovore sa Republikom Srbijom, koja je usled toga morala pre otvaranja Poglavlja 23 i 24 da usvoji detaljne akcione planove, čija je revizija upravo u toku. Analizirajući poslednje izveštaje o napretku Republike Srbije na polju vladavine prava, autor se dotiče i pitanja da li ovako uspostavljen mehanizam nadzora i ocene od strane Evropske unije pruža izvesnost da će, nezavisno od političkih faktora, zaista uvek biti realno ocenjen postignuti stepen napretka u vladavini prava države kandidata, a od ocene zavisi i čitava dinamika puta evropskih integracija.

Ključne reči: vladavina prava, Evropska unija, Poglavlje 23, Poglavlje 24, politika proširenja, Republika Srbija