UDK 339.727.22(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 68, str. 7-25
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 25 Apr 2019
Prihvaćeno: 25 May 2019

UREDBA EVROPSKOG PARLAMENTA I SAVETA O USPOSTAVLJANJU OKVIRA ZA PROVERU STRANIH DIREKTNIH INVESTICIJA U EVROPSKOJ UNIJI

DIMITRIJEVIĆ Duško (Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd), dimitrijevicd@diplomacy.bg.ac.rs

Strane direktne investicije predstavljaju jedan od odlučujućih činilaca za ubrzani privredni rast, zapošljavanje i tehnološki razvoj u državama članicama Evropske unije. Njihove prednosti Evropska unija jasno prepoznaje i podstiče kroz preduzimanje mera koje vode zdravom privrednom okruženju otvorenom za strana ulaganjana. S obzirom da spadaju u domen Zajedničke trgovinske politike, Evropska unija stranim direktnim investicijama posvećuje posebnu pažnju. Ovo se naročito očituje u novijem periodu u kojem je ustanovljeno odstupanje od uobičajenih standarda međunarodnog trgovinskog poslovanja, a što je dovelo do ozbiljne zabrinutosti Evropske unije. S tim u vezi, u fokusu njenih nadležnih organa našli su se slučajevi poslovanja sa državnim preduzećima iz trećih zemalja koja su izvršila pripajanja evropskih preduzeća u ključnim industrijskim oblastima. Da bi zaštitila sopstvene strateške interese, Evropska unija je, 19. marta 2019. godine, usvojila Uredbu br. 2019/454 kojom se uspostavlja okvir za proveru stranih direktnih investicija iz trećih zemalja. S pozivom na razloge bezbednosti i javnog poretka, Uredba predviđa mehanizme saradnje između država članica kojima istovremeno ostavlja i izvesnu fleksibilnost neophodnu za proveru stranih direktnih investicija u specifičnom nacionalnim okvirima. Takođe, Uredba propisuje i mehanizme kontrole direktnih stranih investicija koje mogu uticati na projekte ili programe od vitalnog interesa za samu Evropsku uniju.

Ključne reči: Direktne strane investicije, Evropska unija, treće zemlje, bezbednost, javni poredak, kontrola, projekti, programi