UDK 347.15/.17(497.11)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 20-35
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

HARMONIZACIJA PROPISA O LIŠENjU POSLOVNE SPOSOBNOSTI SA EVROPSKIM PRAVNIM STANDARDIMA

TRGOVČEVIĆ PROKIĆ dr Milena (Правни факултет Универзитета Унион, Други основни суд, Београд), milenaprok @gmail.com

U radu se analiziraju odredbe domaćeg Zakona o vanparničnom postupku iz 2014. godine, kojima je regulisan postupak za lišenje poslovne sposobnosti. U tom smislu, autorka ukazuje na određene koncepcijske promene, čiji se smisao sastoji u tome što postupak lišenja poslovne sposobnosti izriče vanparnični sud kao zaštitnu meru ograničenog vremenskog trajanja. Republika Srbija je navedenim rešenjem, kao i uvođenjem periodičnog preispitivanja sudske odluke, usaglasila svoje zakonodavstvo sa Preporukom Komiteta ministra Saveta Evrope br. R (99) 4 Princip 14. Analiza postupka za lišenje poslovne sposobnosti kao posebnog postupka pravne zaštite ukazuje na operacionalizaciju osnovnih principa vanparnične procedure koja se sprovodi pred vanparničnim sudom. U principu, vanparnični sud deluje po pravilima postupka tako što vodi postupak za lišenje poslovne sposobnosti, postupak za proveru postojanja razloga za dalje trajanje izrečene mere lišenja poslovne sposobnosti, kao i postupak za vraćanje poslovne sposobnosti kada prestanu razlozi za lišenje poslovne sposobnosti.

Ključne reči: Poslovna sposobnost, ograničenje poslovne sposobnosti, vanparnični postupak za lišenje poslovne sposobnosti, preispitivanje mere lišenja poslovne sposobnosti, postupak za vraćanje poslovne sposobnosti