UDK 339.923:332.135
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 218-236
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

PREKOGRANIČNA SARADNjA I EVROPSKE INTEGRACIJE

BINGULAC doc. dr Nenad (Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), nbingulac@pravni-fakultet.info

Razvoj prekogranične saradnje neophodan je za razvoj država članica Evropske unije, ali i za samu ovu međunarodnu organizaciju koja je zasnovana na temeljima integrativnih procesa u svim socijalnim domenima. S obzirom da su integrativni procesi u neprestanoj dinamici i da postoje evidentno vidljivi pozitivni efekti, ipak, u tim procesima dolazi i do određenih devijacija koje predstavljaju savremene međunarodne bezbednosne izazove. Uvažavajući činjenicu da evropske integracije obuhvataju i određene negativne tendencije, ne može se izgubiti iz vida da su ti procesi, ma koliko izgledali teški i složeni, ipak doveli do pomaka u percepciji evropskih građana o zajedničkim koristima putem objedinjavanja interesa njihovih matičnih država. Zajedništvo evropskih država kroz regionalne integracije, otuda, predstavlja po sebi jedan nezaustavljiv proces koji se ne zasniva samo na uspostavljanju sigurnijih regiona, već i u razvoju ekonomije, političkih, kulturnih i socijalnih međuregionalnih odnosa. U predmetnoj analizi razmatraju se neka od osnovnih pitanja prekogranične saradnje, koja se odnose na ulogu Saveta evropskih opština i regija, kao i evroregiona u kontekstu evropskih integracija.

Ključne reči: Savet evropskih opština i regija, evroregioni, regionalna saradnja, pogranična saradnja