UDK 355.02:341.24(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 207-217
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

„VOJNI ŠENGEN“ EVROPSKE UNIJE – MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE

RANKOVIĆ Milan M. (Факултет политичких наука, Београд), rankovicmilan04@gmail.com

Šengenski sporazum omogućio je slobodno kretanje robe, ljudi, usluga i kapitala kao četiri osnovne slobode kretanja na teritoriji Evropske unije. Posmatrano sa bezbednosnog aspekta, diverzifikacija pretnji i aktuelna kriza u Ukrajini utiču na oblikovanje zajedničke spoljne i bezbednosne politike EU. U radu autor analizira mogućnosti za stvaranje „Šengenske zone“ neophodne za prevoz vojnih trupa u slučaju izbijanja oružanog sukoba. Evropska bezbednost je u velikoj meri zavisna od NATO alijanse kao dominantog činioca u ovom delu sveta. Postoji potreba unutar zvaničnih krugova EU za formiranjem jedne takve zone kako bi se brzo odgovorilo na potencijalne pretnje. Osnovna hipoteza predmetnog rada polazi od pretpostavke da je za „vojni Šengen“ prethodno potrebno formirati jedinstvene odbrambene snage EU.

Ključne reči: mobilnost, šengen, bezbednost, Evropska unija, NATO, Republika Srbija, Zajednička bezbednosna i odbrambena politika