UDK 339.923:620.9]:502
Biblid: 1451-3188, 18 (2019)
Vol. 18, No 67, str. 153-185
DOI:

Originalni naučni rad
Primljeno: 01 May 2019
Prihvaćeno: 15 May 2019

UGOVOR O OSNIVANjU ENERGETSKE ZAJEDNICE I IMPLEMENTACIJA PROPISA EU U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

BARJAKTAREVIĆ Dragana (Агенција за енергетику Републике Србије), dragana.barjaktarevic@aers.rs

Autorka u predmetnom radu analizira Ugovor o osnivanju Energetske zajednice sa aspekta zaštite životne sredine, i u vezi sa tim obaveze koje su ugovorne strane preuzele njegovim potpisivanjem, a naročito one koje bi trebalo da se preduzimaju u cilju zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine. Obaveze o zaštiti, očuvanju i unapređenju životne sredine podrazumevaju usvajanje odgovarajućih nacionalnih propisa i javnih politika za ublažavanje posledica promene klime. S tim u vezi, Ugovor o osnivanju Energetske zajednice ima za cilj da doprinese jačanju veza u regionu, te bržoj ekonomskoj i političkoj integraciji zemalja Jugoistočne Evrope u Evropsku uniju. Polazeći od činjenice da funkcionisanje unutrašnjeg tržišta energije Evropske unije pretpostavlja jedinstven pravni okvir na svim teritorijama na kojima se primenjuje, države ugovornice Ugovora o osnivanju Energetske zajednice koje nisu članice Evropske unije imaju obavezu da usaglase svoje unutrašnje zakonodavstvo sa pravom Evropske unije. To per se, uključuje i harmonizaciju propisa u oblasti zaštite životne sredine.

Ključne reči: Ugovor o osnivanju Energetske zajednice, propisi o zaštiti životne sredine, obaveze ugovornih strana, Kjoto protokol