UDK 341.174(4-672EU):321.7
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 66, str. 9-21
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 15 Mar 2023
Prihvaćeno: 15 Mar 2023

DEMOKRATSKI DEFICIT U EVROPSKOJ UNIJI

Milošević Marija S. (Скупштина Црне Горе), marija.milosevic@skupstina.me

Rad je fokusiran na analizu demokratskog deficita u Evropskoj uniji (EU). Za ovu temu u akademskoj literaturi postoje različita objašnjenja. Poimanje koncepta „demokratskog deficita“ jeste višeznačno, a predmetna studija ograničena je na analizu njegovog značenja unutar Evropske unije. Studija obuhvata najpre analizu karakteristika funkcionisanja sistema EU, potom analizu međuinstitucionalnih odnosa unutar Unije, kao i opažanja u vezi komunikacije evropske administracije i evropskih građana i njihovog učešća u svakodnevnom životu EU. Namjera autora ove studije je da dokaže moguće izvore demokratskog deficita na nivou Unije, kroz objašnjenja korelacije koja postoji između Evropskog parlamenta, kao jedinog tijela kojeg biraju neposredno građani, i Evropske komisije, koja ima značajnu zakonodavnu ulogu i političku moć, iako nije neposredno odgovorna evropskim građanima.

Ključne reči: demokratski deficit, Evropski parlament, demos, saodlučivanje, nacionalni parlamenti