UDK 37.014.1
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 167-178
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PRAVO NA OBRAZOVANjE

Stanković Marko (Правни факултет Универзитета у Београду), stankovicm@ius.bg.ac.rs

Ovaj rad posvećen je analizi međunarodnopravnih i ustavnopravnih aspekata prava na obrazovanje. Pravo na obrazovanje je jedno od najznačajnijih kulturnih prava koja spadaju u tzv. drugu generaciju ljudskih prava, zajedno sa ekonomskim i socijalnim pravima. Prvi deo rada posvećen je analizi definisanja prava na obrazovanje u najznačajnijim međunarodnim aktima o ljudskim pravima. Ovo pravo je predviđeno Međunarodnim paktom o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, kao i relevantnim regionalnim konvencijama o ljudskim pravima. Pravo na obrazovanje je jedino kulturno pravo koje je našlo svoje mesto u Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima. Zato je centralni deo rada posvećen statusu i zaštiti prava na obrazovanje u sistemu Saveta Evrope. Ono uživa neposrednu zaštitu pred Evropskim sudom za ljudska prava, čijim je odlukama ovo pravo značajno unapređeno. Poslednji deo rada analizira položaj prava na obrazovanje u Republici Srbiji. U ustavnom sistemu Republike Srbije, pravo na obrazovanje je garantovano Ustavom, a detaljno regulisano zakonima. U njegovom ostvarivanju javljaju se izvesni problemi u praksi. U zaključnim razmatranjima sumiraju se rezultati istraživanja i daju određene sugestije za poboljšanje položaja prava na obrazovanje.

Ključne reči: pravo na obrazovanje, Evropska konvencija o ljudskim pravima, Evropski sud za ljudska prava, kulturna prava, Ustav Republike Srbije