UDK 34:7.071(4-672EU)
Biblid: 1451-3188, 17 (2018)
Vol. 18, No 65, str. 150-166
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PRAVO INTERPRETATORA KAO SRODNO PRAVO

Ljubojev Nadežda (Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину), nadezdaljubojev@gmail.com
Dukić Mijatović Marijana (Економски факултет у Суботици), marijana.dukic.mijatovic@gmail.com

Predmet rada je pravo interpretatora, vrste srodnog prava, koja ima posebna svojstva koja ga po pravnoj prirodi i sadržini izdvajaju u prostor između autorskog prava i ostalih srodnih prava. Pravo interpretatora je isključivo pravo koje ovlašćuje svog nosioca da drugome zabrani ili dozvoli korišćenje određene interpretacije. Ono je jedino pravo koje pored imovinskopravnih sadrži i ličnopravna ovlašćenja. Autori u radu daju hronološki pregled regulisanja srodnog prava i prava interpretatora u međunarodnom pravu i u domaćoj legislativi. Takođe, ukazano je na proces usklađivanja domaćeg zakonodavstva sa evropskim pravnim tekovinama u ovoj oblasti, kao i sa obavezama proisteklim iz ratifikovanih međunarodnih dokumenata i procesa evropskih integracija.

Ključne reči: srodna prava, prava interpretatora, pravna tekovina Evropske unije