UDK 613.97:502.175
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 84-102
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

PROCENA UTICAJA NA ZDRAVLjE LjUDI U KONTEKSTU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Majhenšek Konstansa (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитетa Привредна академија у Новом Саду), konstansa@pravni-fakultet.info
Prelević Snežana

Povezanost između oporavka životne sredine i zdravlja ljudske populacije postala je očigledna i neizostavna u svim sferama delovanja ljudskog društva, čak i u onim oblastima koje su, do pre samo nekoliko decenija, zanemarivale njihov značaj. Međutim, pretnje po životnu sredinu i, kao posledica, ugroženo zdravlje ljudi, postavile su ovu povezanost u fokus zanimanja svih subjekata – ekonomskih, političkih i pravnih, na svim nivoima, na nacionalnom a naročito na međunarodnom nivou. Centar interesovanja ovog rada je instrument procene uticaja na zdravlje ljudi, koji ukazuje na povezanost principa, vrednosti i ciljeva politika EU. Procena uticaja na zdravlje ljudi je koncept koji gotovo uopšte nije zastupljen niti analiziran u domaćoj literaturi. Tokom svog postojanja instrument procene uticaja na zdravlje ljudi postepeno je uključen u nacionalne i međunarodne politike, kao i administrativne postupke. Njegov osnovni cilj je da donosiocima odluka omogući naučni, nezavisni i nepristrasni pristup u donošenju odluka, a u širem kontekstu, da omogući uključivanje principa zdravlje u svim politikama u sve značajne politike EU, uključujući i politiku zaštite životne sredine. Cilj ovoga rada je započinjanje diskusije o koristima i prednostima uvođenja procene uticaja na zdravlje ljudi u nacionalni pravni okvir, putem upoznavanja sa samim konceptom, razvojem i proceduralnim aspektima ovog instrumenta.

Ključne reči: Procena uticaja, zdravlje ljudi, životna sredina, politika EU, visok nivo zaštite