UDK 502.17:061.1
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 51-69
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

MOGUĆNOSTI I PERSPEKTIVE ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE U EVROPSKOJ UNIJI

Joksić Ivan (Правни факултет за привреду и правосуђе у Новом Саду, Универзитет Привредна академија у Новом Саду), ijoksic@hotmail.rs
Bjelajac Željko (Институт за међународну политику и привреду, Београд), zdjbjelajac@gmail.com
Dimitrijević Duško

Pravna zaštita životne sredine preduslov je zdravog i prosperitetnog društva i svih građana koji u njemu žive. Posebnost u zaštiti životne sredine ogleda se u razvijanju široke lepeze aktivnosti usmerenih na organizovanje sistema preventivnog reagovanja na izvore njenog ugrožavanja. No, kao po pravilu, preventivno delovanje nije uvek u stanju da obezbedi neophodan nivo zaštite osnovnih resursa koji čine zdravu životnu sredinu. Stoga je neophodno doneti adekvatne pravne instrumente kojima će biti unapređene zakonske mogućnosti za zaštitu životne sredine uključujući i sistem represivnih (krivičnopravnih) mera. Polazeći od značaja životne sredine za svaku državu članicu Evropska unija je pokrenula široki spektar aktivnosti radi podizanja nivoa kako normativne, tako i institucionalne zaštite. Srbija je nakon sticanja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji preuzela obavezu usklađivanja svog unutrašnjeg zakonodavstva sa evropskim instrumentima. Sledstveno tome, neophodan korak u susret članstvu u Evropskoj uniji odnosi se na implementaciju evropskih instrumenata kojima se reguliše pravna zaštita životne sredine. U tom delu, biće obuhvaćene osnovne grupe propisa kojima se uspostavljaju pravni okviri sadašnje ali i buduće pravne zaštite životne sredine. U skladu sa navedenim, autor će u radu, koristeći se adekvatnim metodološkim pristupom, ukazati na osnovne predmetne odrednice kojima se reguliše problematika zaštite životne sredine u evropskim instrumentima, sa osvrtom na mogućnosti njihove primene u nacionalnim zakonodavstvima.

Ključne reči: Evropski instrumenti, životna sredina, mehanizmi zaštite, ekološki programi, strategija EU