UDK 502.14
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 27-42
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

HORIZONTALNO ZAKONODAVSTVO EU U OBLASTI ŽIVOTNE SREDINE

Dimitrijević Duško (Институт за међународну политику и привреду, Београд), dimitrijevicd @diplomacy.bg.ac.rs
Todić Dragoljub (Институт за међународну политику и привреду, Београд), d.todic@ diplomacy.bg.ac.rs.
Miljuš Brano (Институт за међународну политику и привреду, Београд), brano@diplomacy.bg.ac.rs

U radu je ukazano na specifičnosti i karakter horizontalnog zakonodavstva Evropske unije (EU) u oblasti životne sredine u odnosu na ostalo zakonodavstvo i sa stanovišta ciljeva EU u oblasti životne sredine. Daje se prikaz osnovnih propisa Evropske unije (EU) horizontalnog karaktera. Ovo uključuje više različitih propisa koji se odnose, između ostalog, i na sledeće: procenu uticaja na životnu sredinu, stratešku procenu uticaja na životnu sredinu, učešće javnosti u odlučivanju, pristup informacijama u oblasti životne sredine, odgovornost za štetu u životnoj sredinu (građanskopravnu i krivičnopravnu), finansiranje u oblasti životne sredine, osnivanje i rad Evropske agencije za životnu sredinu, ustanovljavanje Evropskog registra ispuštanja i prenosa zagađujućih supstanci, ustanovljavanje Infrastrukture za prostorne informacije, rad inspekcije u oblasti životne sredine, itd. Pored toga, ukazuje se i na značaj horizontalnog zakonodavstva EU u kontekstu usklađivanja nacionalnih propisa Republike Srbije (RS) sa propisima EU.

Ključne reči: Životna sredina, horizontalno zakonodavstvo, pristup informacijama, učešće javnosti, propisi Evropske unije u oblasti životne sredine, usklađivanje nacionalnog zakonodavstva