UDK 340.114:502.17
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 270-285
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

OBLICI PRAVNE ODGOVORNOSTI U KONTEKSTU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Zindović Ilija (Правни факултет за привреду и правосуђе Универзитета Привредне академије у Новом Саду), zindovic.ina@open.telekom.rs

U radu se razmatraju pitanja vezana za pravne osnove odgovornosti u sistemu mera zaštite životne sredine. Metodom analize zakonskih instrumenata zaključuje se da klasični pravni principi o odgovornosti za nastalu štetu u ovoj sferi, u savremenim uslovima, nisu mogli da pruže adekvatnu zaštitu. Nove i efikasnije osnove odgovornosti pokazale su se neophodnim. Principi „zagađivač plaća” i „dogovori o zelenoj potrošnji”, koji su u većini nacionalnih zakonodavstava preuzeti iz međunarodnih instrumenata, predstavljaju jedan poseban vid objektivne odgovornosti koji, u svojoj osnovi, ne podrazumeva uzročnu vezu između operatera i štete. Iako ovaj novi vid odgovornosti uključuje i određene segmente poreske politike i ekonomskih mera, pokazalo se da on ima i logiku svog pravnog postojanja i ekonomsku opravdanost.

Ključne reči: Životna sredina, zaštita, šteta, oblici odgovornosti, Direktiva EU