UDK 502.171:531.62:061.1
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 246-257
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

ODREĐENI ASPEKTI EU DIREKTIVE O OBNOVLjIVIM IZVORIMA ENERGIJE

Dukić Mijatović Marijana (Правни факултет Универзитета Привредна академија Нови Сад), marijana.dukic.mijatovic@gmail.com
Mirković Predrag

Trendovi u globalnoj ekonomiji u velikoj meri definišu trenutnu i buduću perspektivu ljudskog okruženja, prirodnih resursa i opšteg koncepta zdravog življenja. Evropska unija je na globalnom nivou faktor koji uspeva da kroz niz različitih mera u zaštiti životne sredine, poštujući standarde u proizvodnji hrane kao i u sprovođenju mera za smanjenje efekta staklene bašte, nesumnjivo postane lider u svetu u pogledu regulative i sprovođenja mera u oblasti klime i energetske politike. U tom smislu, predmet ovog naučnog rada odnosi se na jednu od odredbi tzv. „Seta propisa EU u oblasti klimatskih promena i energetike” koji je usvojen 2009. godine, a kojom se sprovodi nova i veoma hrabra odluka za budućnost ne samo evropskog kontinenta, već i celog sveta. Poseban aspekt pažnje u ovom radu usmeren je na deo ovog Seta koji se odnosi na Direktivu o obnovljivoj energiji. Ova Direktiva bavi se svim pitanjima koja su od značaja u kontekstu obnovljivih izvora energije, a posebna pažnja posvećena je korišćenju biogoriva kao alternativnog vida energije. Rad analizira samo neka rešenja iz Seta propisa EU, i to ona koja se odnose na biogorivo, koje predstavlja energetsku budućnost. Imajući u vidu obim materije koja je predmet istraživanja, u ovom radu pažnja će biti posvećena najznačajnijim karakteristikama odredaba Seta pravila, kao i nekih novih rešenja koja su usvojena kroz Direktivu o načinu proizvodnje različitih vrsta goriva.

Ključne reči: Ekologija, energija i klimatske politike, obnovljiva energija, biogoriva, energetska efikasnost