UDK 631.153.3:061.1
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 217-224
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

AKCIONI PLAN EVROPSKE UNIJE U OBLASTI ORGANSKE POLjOPRIVREDE

Dabović Dušan (Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд), dusan.dabovic@minpolj.gov.rs.

Ovim istraživanjem želeli smo da utvrdimo predložene mere koje se navode u Evropskom akcionom planu za hranu i organsku poljoprivredu (u daljem tekstu: Akcioni plan), koji je donela Evropska unija.2 U istraživanju smo koristili formalnopravni metod. Pri tome, utvrdili smo da se Akcioni plan bazira na zajedničkoj agrarnoj politici iz 2003. godine, u delu koji se odnosi na podršku održivom razvoju, te da promoviše proizvodnju visokokvalitetne hrane, koja je „prijateljska” prema životnoj sredini i tržišno usmerena. Uočeno je da se ovim dokumentom formulišu tri grupe mera: razvoj tržišta informisanjem potrošača, efikasnija javna podrška, i unapređenje standarda Zajednice u ovoj oblasti. U pogledu razvoja tržišta informisanjem potrošača, utvrđeno je da se to odnosi na aktivnosti koje su usmerene ka boljoj informisanosti potrošača o prednostima organske hrane, te da je u tom cilju predviđeno promovisanje posebnog logoa Zajednice, kao i promocije koje su usmerene ka specifičnim grupama potrošača. Postizanje efikasnije javne podrške planira se kroz usvajanje instrumenata i mera na nacionalnom nivou, u vidu akcionih planova, kao i razvojem istraživanja u ovoj oblasti. Osim toga, Komisija planira da unapredi standarde o organskoj poljoprivredi tako što će obaviti potpunu harmonizaciju sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti. Ovaj strateški dokument donet je u formi komunikacije, pa nije objavljen u Službenom glasilu Evropske unije.

Ključne reči: Organska poljoprivreda, hrana, poljoprivreda, životna sredina, EU, održivi razvoj, strategija