UDK 502.175
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 187-202
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

SEVESO II DIREKTIVA – UGAONI KAMEN INDUSTRIJSKE BEZBEDNOSTI

Vučić Mihajlo (Институт за међународну политику и привреду, Београд), mihajlovucic@gmail.com

U članku je predstavljena Seveso II direktiva, čiji je cilj sprečavanje i ograničavanje posledica velikih industrijskih udesa. Cilj rada jeste da pokaže kako je sistem industrijske zaštite, postavljen ovom direktivom, na efikasan i precizan način postao čuvar ljudskog zdravlja i životne sredine od nesavesnog rukovanja opasnim materijama. Autor najpre analizira sadržinu Direktive na nivou EU, zadržavajući se pogotovo na njenim pravnim aspektima, gde kritikuje i pojedine slabosti, pre svega u vidu definisanja pojmova „velikog udesa” i pragova za opasnost opasnih supstanci, koji su ključni za razumevanje pravne tehnike izrade Direktive. Zatim, autor prelazi na pitanje transponovanja Direktive u zakonodavstvo Republike Srbije i konstatuje da je ono u potpunosti i na uspešan način izvršeno. U trećem delu rada, autor se bavi institucionalnim aspektima implementacije Direktive u praksi naše države, kritikujući komplikovanu mrežu upravnih tela koja na tom poslu rade, ali i iznoseći pohvale na račun pojedinih rešenja sadržanih u Strategiji Vlade RS za aproksimaciju u oblasti životne sredine. Pri tom autor daje i preglede rešenja koja su u implementaciji primenile neke druge evropske države kao moguće uzore našoj vlasti. Na kraju rada, autor se bavi predlogom Komisije EU o donošenju nove Seveso III direktive, koja će ukoliko bude usvojena zameniti postojeću, i konstatuje da su rešenja predviđena njome potpuno u skladu sa razvojem standarda zaštite životne sredine, od vremena donošenja sadašnje Direktive pa do danas.

Ključne reči: Seveso direktiva, industrijska bezbednost, opasne materije, životna sredina, ljudsko zdravlje