UDK 502.171:531.62:340.114](497.11)
Biblid: 1451-3188, 11 (2012)
Vol. 12, No 41, str. 168-186
DOI:

Izvorni naučni rad
Primljeno: 01 Jan 1970
Prihvaćeno: 01 Jan 1970

ENERGETSKA EFIKASNOST U SRBIJI – ANALIZA STANjA, PRAVNA REGULATIVA I POTENCIJAL ZA RAZVOJ

Raičević Vuk (Универзитет Привредна академија, Факултет за економију и инжењериски менаџмент, Нови Сад), vuk.m.raicevic@gmail.com
Savić Marko (Програмски директор Центра за мониторинг и евалуацију, Београд), markomonitoring@gmail.com
Glomazić Rade (Европски центар за мир и развој Универзитета за мир УН), glomazic@gmail.com

Ovaj članak namenjen je onima koji žele da se upoznaju sa opštim informacijama koje su vezane za stanje energetske efikasnosti u Republici Srbiji, mogućnosti za buduće unapređenje, usklađenost sa, pre svega evropskim, a zatim i globalnim normama, kao i potencijalima za investiranje u različite projekte u ovoj oblasti. Desktop istraživanjem obuhvaćeno je i analizirano oko 5.000 stranica različitog javno dostupnog materijala i dat osnovni uvid u stanje energetskih potencijala, stanja životne sredine i pravne regulative koja se odnosi na energetsku efikasnost i usklađenost iste u odnosu na referentnu legislativu Evropske unije. Za potrebe ovog rada istaknuti su samo najbitniji nalazi pravne analize. Članak nudi bazični pregled potrebnih podataka obrađenih na pristupačan način, jer se često dešava da se koncepti koji bi trebalo i koji bi čak i morali da budu jasni i nedvosmisleni svim građanima (a autori su jednoglasni u oceni da je tako i u slučaju energetske efikasnosti), često iznose šturim i/ili uskostručnim jezikom, što usporava implementaciju korisnih, a ponekad i neophodnih aktivnosti, projekata, planova, programa, koncepata i ideja. Dakle, namera autora nije bila da opišu i objasne sve o energetskoj efikasnosti i srodnim oblastima u Srbiji, već da prikupljajući javne, lako dostupne sekudarne, ali relevantne podatke, oslikaju „energetski efikasnu Srbiju” na način koji bi trebalo da posluži kao osnova za buduće istraživanje i delovanje.

Ključne reči: Energetska efikasnost, zakoni i propisi, zakonodavstvo, politika